slider-4
slider-5
slider-2

За нас

„ТОТЕМА” EООД е частна инженерингова компания с повече от 45 годишен опит, специализирана в проучване,разработване и внедряване на нови технологични решения за енергийни съоръжения, модернизация, реконструкция и рехабилитация на енергийни мощности в България и чужбина.
Понастоящем ТОТЕМА ЕООД е частна компания, собственост на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Прочети повече

История

Развитието на енергийния комплекс в България започва в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. С изграждането на Енергийния комплекс, в средата на 60-те години, в България започва и развитието на обслужващите го предприятия – ЦЕРБ, Енергопроект, Енергомонтаж и др., които извършват проектиране, производство на резервни части, монтаж и техническа помощ при въвеждането в експлоатация на новите енергийни мощности.

Прочети повече

Дейности

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ

  • за смилане и изгаряне на въглища с различно качество;
  • за изгаряне на мазут и газ;
  • за модернизация на нагревнии повърхности;
Прочети повече

ИНЖЕНЕРНА ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ

  • на състоянието на котелното оборудване;
  • на режима на работа на парни и водогрейни котли;
  • на технико-икономическите показатели на централите.
Прочети повече

ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

    за решаване на проблеми свързани с:
  • влошаването или изчерпването на проектните горива;
  • емисиите на серни и азотни окиси и на пепел;
Прочети повече

„ТОТЕМА” ЕООД завърши разработката на нов проект за реконструкция в ТЕЦ ”Девен” АД

„ТОТЕМА” ЕООД завърши разработката на нов проект ”Реконструкция на котел 1В-220-100, ст. № 6 в ТЕЦ „ДЕВЕН” АД. Той обхваща увеличаване на единичната мощност на котела от 220 на 250 т/ч, преминаване към сухо шлакоотделяне и инсталиране на нова газова горивна уредба за работа п...

Проект за реконструкция и модернизация на КА – 9 с цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 и авторски надзор при изпълнение на проекта.

Още при реконструкцията на горивните уредби, извършена от ТОТЕМА на котли № 9 и 10, съответно през 2000 и 2001 г., бяха постигнати нива на емисиите на NOx от порядъка на 200 mg/Nm3. През следващите години настъпиха промени, свързани с нарастване калоричността на гор...

ПРОЕКТИ В Т Е Ц „МАРИЦА – ИЗТОК – 2“

ПРОЕКТИ В ИСПАНИЯ

Общ вид на горивната уредба на котлите в ТЕЦ Пуентес след реконструкцията.

РАБОТА С ФОНДАЦИЯ СИУДЕН – ИСПАНИЯ

ПРОЕКТИ В Т Е Ц „ДЕВЕН“

Концепция

FIG.3.1_b Концепцията се базира на обичайната, широкоизползвана от EVT, Combustion Engineering, Alstom и руските котлостроители (Подолск и БКЗ) ъглово-тангенциална схема с правотокови горелки. Основното предимство на тази схема е организацията на общ факел в центъра на пещта и отпадането на необходимостта от строго спазване на пропорцията гориво-въздух в отделните горелки.

Прочети повече

Разработване на собствени софтуерни продукти

DSC03107 Когато се проектира ново котелно оборудване или се правят изменения на съществуващото е необходимо да се направят топлинен и масов баланс на прахоприготвящата система и на котела. ТОТЕМА ЕООД разполага със собствен универсален софтуерен продукт за пресмятане на топлообмена в парни и водогрейни котли. Определя се коефициентът на полезно действие на котела, както и всички потоци – гориво, пара, въздух и димни газове...

Прочети повече